De Veenvlinder

De veenvlinder is een openbare basisschool in spijkenisse.

openbare basisschool

Spijkenisse

gezellig

Openbare Basisschool 'De Veenvlinder'
Vlinderveen 221
3205EB, Spijkenisse
0181-640087

De Veenvlinder

Meer dan onderwijs

Bovenbouw

Zelfstandigheid
In de bovenbouw van onze school wordt van de leerlingen elk jaar een beetje meer zelfstandigheid verwacht.
Het zelfstandig laten werken wordt stapsgewijs aangeboden, begeleid en geëist.                                                                                                                                                                

Huiswerk
De kinderen krijgen in de bovenbouw ook huiswerk mee. We stellen het zeer op prijs als ouders hun kinderen hiermee helpen, zonder het van hun kind over te nemen. Het huiswerk kan verschillen van te leren topografie en dicteewoorden tot het maken van een verslag of een werkstuk.
In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het Voortgezet Onderwijs en wordt het leren van leerwerk en de aanpak hiervan, als terugkerend vak, aangeboden.

 

Wereldoriëntatie
Nog meer dan in de onder- en middenbouw komen vakken aan bod waardoor de kinderen zich beter kunnen oriënteren op de wereld zoals: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Techniek en Burgerschap. Deze vakken komen ook vaak terug in andere lessen en gesprekken over actuele zaken, zodat het geen op zichzelf staande eilandjes blijven, maar daadwerkelijk geïntegreerd worden in het “gewone” leven. De vakken zijn wereldoriënterend; ze heten bij elkaar dan ook Wereldoriëntatie. 

 

 

 

Rekenen en taal
De reken- en taallessen hebben een opbouw, waarbij telkens wordt teruggegrepen op eerder aangeboden stof. Het zal duidelijk zijn dat een kind dat de tafels nog niet beheerst, geen dubbele keersommen of grote delingen kan maken. Daarom is het automatiseren van plus-, min-, en tafelsommen van cruciaal belang.
In groep 7 en 8 wordt het rekenaanbod uitgebreid met meer aandacht voor o.a. breuken, procenten, redactiesommen, meetkundige vraagstukken en grote getallen. Het rekenwerk wordt op drie verschillende niveaus aangeboden terwijl er aan dezelfde soort sommen wordt gewerkt: een minimum-, basis- en plusniveau.  Er mag altijd werk worden gemaakt uit een hoger niveau  wanneer de leerling dit aan kan.

De taal- en spellinglessen hebben elke periode een zelfde thema. De woorden, die in de spellinglessen aan bod komen, worden ook gebruikt in de taallessen, zodat de kinderen er nog vaker mee in aanraking komen. Ook de betekenis van deze woorden komt aan bod en zo wordt de woordenschat van elk kind vergroot. Elk thema wordt afgesloten met een toets en een dictee.  Bij een onvoldoende beheersing van een bepaald toetsonderdeel, krijgt een leerling extra werk om thuis of in de klas te maken. Elk onderdeel komt in één van de volgende toetsen immers weer terug.

 

Creatieve vakken
Ook de creatieve vakken komen aan bod. Elke week  wordt er wel een keer getekend, geplakt, gekleid, gezongen of toneel gespeeld.  De kinderen worden aangemoedigd om ook met deze vakken het beste uit zichzelf te halen.  De sfeer is dan wat losser dan bij de andere vakken maar het is zeker geen vrijblijvende bezigheid. Ook  teken- en  handvaardigheidopdrachten moeten worden afgemaakt  en worden beoordeeld. Het enthousiasme wordt hierin zeker meegenomen.


In groep 8 staan de crealessen, het laatste deel van het jaar in het teken van de musical. Alle leerlingen helpen mee om op de laatste schoolavond op de basisschool, een geweldig spektakel op de planken te zetten.  Ook hier  doet iedereen waar hij/zij goed in is en dragen ze allemaal het grote geheel.  Kinderen verleggen hierbij niet zelden hun grenzen en verrassen hiermee zichzelf en hun familieleden die bij de uitvoering in de zaal zitten. Veiligheid
We zorgen met z’n allen voor een school waar ieder kind zich veilig moet kunnen voelen, alleen dan kun je je ontwikkelen en ontplooien. We spreken kinderen aan op hun gedrag en ongepast gedrag heeft natuurlijk consequenties.  Er wordt  altijd een gesprek gevoerd bij grensoverschrijdend gedrag en ouders worden ingelicht. Ook strafmaatregelen horen  soms tot een passend vervolg.  Van kinderen uit de bovenbouw wordt een groot sociaal bewustzijn gevraagd en wordt er in terugkerende  lessen en gesprekken aandacht aan besteed.


In groep 8 gaan de kinderen op kamp. In Oosterhout worden de kinderen drie dagen vermaakt met sport en spel en wordt er drie dagen niet gedacht aan rekenen of lezen.  Drie dagen zonder ouders, waarin ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun kleding, spelletjes en voor elkaar. Drie dagen waarin de leerkrachten soms een andere kant van hun leerlingen zien waardoor ze, niet zelden, worden verrast.  Drie dagen, die veel te snel gaan, maar die voor sommigen precies genoeg zijn om (voor het eerst) van huis te zijn. Drie dagen waar later altijd met veel plezier op wordt teruggekeken.