De Veenvlinder

De veenvlinder is een openbare basisschool in spijkenisse.

openbare basisschool

Spijkenisse

gezellig

Openbare Basisschool 'De Veenvlinder'
Vlinderveen 221
3205EB, Spijkenisse
0181-640087

De Veenvlinder

Meer dan onderwijs

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (M.R.)

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De inspraak van ouders en personeel is binnen de school formeel geregeld via de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS), die sinds 1 januari 2007 van kracht is.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsgeleding  en een oudergeleding.

De oudergeleding is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar het bevoegd gezag, in de praktijk de directie van de school of schoolleiding.

Door de wet heeft de MR een aantal rechten. De belangrijkste daarvan zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. De schoolleiding informeert de MR over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school. Vervolgens moet de instemming van de MR worden verkregen voor onder meer het schoolwerkplan, de begroting en het formatieplan.

In een aantal gevallen brengt de MR een advies uit zoals:

 

 • Nieuwe lesmethoden
 • Groepsindelingen
 • Personeelsinzet
 • Bestuursformatieplan van de school
 • Veiligheid in en om de school
 • Vakantierooster
 • Lestijden
 • Schoolplan
 • MR-financien

 

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wanneer ouders of personeelsleden de vergadering willen bezoeken en/of mee willen praten, kunnen zij contact opnemen via de mailbox. Voor de Krullevaar en voor de Veenvlinder is dat [email protected]

Het einddoel is natuurlijk om uw kind kwalitatief goed onderwijs te kunnen laten volgen op een veilige school. 

De MR vergaderingen beginnen om 19.00 uur. De MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding M.R. - Veenvlinder

 • Roy Masthof (voorzitter)
 • Daphne de Bruijn (secretaris)
 • Hanneke klein

Personeelsgeleding M.R. - Veenvlinder

 • Linda van Tongeren
 • Hennie Boelsen

De Medezeggenschapsraad van O.b.s. De Veenvlinder  heeft een reglement. 

Als ouder bent u geïnteresseerd in het wel en wee van uw kind op onze school. De prestaties, maar zeker ook de sociale omgeving zijn belangrijk. U volgt de ontwikkelingen van uw kind o.a. via gesprekken met de leerkracht.

Veel zaken, die op school spelen, komen in deze gesprekken niet aan bod. Indien u belangstelling hebt voor zaken die de gehele school betreffen, zoals de wijze waarop de kinderen getoetst worden, veiligheid en begeleiding van de kinderen, die behoefte hebben aan een specifiek aanbod van de leerstof, kunt u hierover als MR-lid meedenken. 

Het is belangrijk dat er tussen de school en de ouders een open en vertrouwde relatie is, zodat de communicatie tussen beide zo optimaal mogelijk is. Vertrouwen en respect spelen hier ook een grote rol. De MR vervult o.a. die functie.

De Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft tot doel iedere geleding binnen de school op basis van gelijkwaardigheid invloed te geven op de besluitvorming van het schoolbestuur en/of de directie
Dit recht wordt uitgeoefend door de Medezeggenschapsraad (MR).
De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee gekozen vertegenwoordigers van de ouders en twee van de leerkrachten. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd

De Medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan, waarin personeel en ouders meepraten over het reilen en zeilen op De Veenvlinder. Of het nu gaat om het schoolplan, de schoolgids, de schoolregels, de regels over veiligheid en gezondheid op de school of over de schoonmaak, over al deze zaken, maar ook over andere onderwerpen neemt de MR een standpunt in.  

De werkzaamheden van de Medezeggenschapsraad omvatten onder andere: 

1. De algemene bevoegdheden, zoals het doen van voorstellen en het kenbaar maken van standpunten aan het schoolbestuur en aan de schoolleiding over alle aangelegenheden de school betreffende; 

2. De bijzondere bevoegdheden, waaronder het uitbrengen van advies en het wel of niet verlenen van instemming over door het schoolbestuur en/of de directie voorgenomen besluiten met betrekking tot een aantal nader omschreven onderwerpen; 

3. Het regelmatig bespreken van schoolzaken met het schoolbestuur (of de vertegenwoordiger daarvan) en met de schoolleiding. 

Binnen de stichting Prokind functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In dit adviesorgaan wordt het beleid besproken dat van belang is voor alle openbare scholen in Spijkenisse.

 

 

Jaarverslag MR 2017-2018